Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

ZŁÓŻ WNIOSEK

Złóż wniosek

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line za pomocą formularza wniosków.

Dotacje Polskiej Fundacji Narodowej skierowane są do podmiotów prawnych, których aktywność jest zgodna z obszarami naszej działalności oraz statutem Fundacji.

O dotacje ze strony Polskiej Fundacji Narodowej mogą ubiegać się wyłącznie podmioty prawne w tym organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. fundacje, stowarzyszenia.

Zgodnie z procedurami, do komisji oceniającej trafiają formalnie poprawne wnioski, które pomyślnie przejdą wstępną weryfikację. Ocenie merytorycznej podlega m.in. innowacyjność, skuteczność projektu, możliwość kontynuacji zmian, budżet, harmonogram i zasięg. Spośród złożonych wniosków wybierane są najciekawsze. Przyznane środki finansowe wspierają kreatywność i nagradzają aktywność osób, które poprzez swoje zaangażowanie, przyczyniają się do budowania dobrego wizerunku Polski w kraju i zagranicą.


Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy i składania oświadczeń woli zgodnie z wpisem w odpowiednim rejestrze:


Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z PFN:

Adres wnioskodawcy:

Projekt:

PRELIMINARZ:

Rodzaj Nakład Przychody

nazwa kosztu koszt jednostkowy w PLN jednostka ilość jednostek koszt całkowity dotacja wkład własny przychody

koszt całkowity wnioskowana dotacja w PLN wkład własny w PLN przychód w PLN
RAZEM

%

Harmonogram:

Od Do Działanie