Polska Fundacja Narodowa i Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisali list intencyjny o współpracy

16

lutego 2021 r.

W dniu 16 lutego 2021 roku, w siedzibie Polskiej Fundacji Narodowej został podpisany list intencyjny w celu nawiązania wzajemnej współpracy pomiędzy Polską Fundacją Narodową, reprezentowaną przez prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej dra Marcina Zarzeckiego a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, reprezentowanym przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego. Jednym z celów statutowej działalności Polskiej Fundacji Narodowej jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa oraz kulturalna polegająca na podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej. W szczególności upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym ochrony jej wizerunku. Natomiast Katolicki Uniwersytet Lubelski prowadzi działalność naukową, dydaktyczną oraz wychowawczą a do jego podstawowych zadań statutowych należy prowadzenie badań naukowych, pracy dydaktycznej i wychowawczej a także kształcenie i promowanie pracowników nauki, kształcenie studentów i przygotowanie ich do prowadzenia badań naukowych, upowszechnianie dorobku naukowego jak również rozwijanie współpracy z uniwersytetami, uczelniami katolickimi oraz innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Katolicki Uniwersytet Lubelski realizuje także projekty związane z działalnością na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. W związku z powyższym strony postanowiły podpisać list intencyjny w celu nawiązania długofalowej współpracy, w szczególności dla realizacji wspólnych przedsięwzięć zgodnych z działalnością statutową.

„Skuteczność przedsięwzięć realizowanych pod auspicjami Polskiej Fundacji Narodowej czyni naturalnym ideę budowania sieci współpracy międzyinstytucjonalnej. Nawiązanie kooperacji z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, uczelnią o niezwykle istotnym dorobku naukowym, badawczym i w zakresie kształcenia odpowiedzialnych za losy Polski obywateli, to naturalny etap rozwoju naszych instytucji. Pragniemy integrować zasoby i potencjały uczelni i organizacji trzeciego sektora dla uskuteczniania efektywnych i koniecznych projektów, projektów dedykowanych do zbiorowości młodzieży, grup społeczno-zawodowych, środowisk twórców, mediów itd.” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Celem współpracy pomiędzy Polską Fundacją Narodową a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim będzie wykorzystanie potencjału i kompetencji obu stron w zakresie promocji polskiej nauki, kultury, historii, potencjału gospodarczego i technologicznego. Strony wyraziły wolę realizacji wspólnych projektów, w tym medialnych i edukacyjnych, skierowanych m.in. do młodzieży, mediów krajowych i zagranicznych oraz Polonii i Polaków mieszkających za granicą.