Złóż wniosek

grafika

Wnioskodawcy, którzy założyli konto w systemie wnioskowym przed 29.09.2020 r. proszeni są o zmianę hasła przy logowaniu się do systemu.

 

Co jest potrzebne, żeby złożyć wniosek:

 

1. Trzeba być zalogowanym, a nowi użytkownicy muszą się zarejestrować.

2. Mieć włączoną obsługę JavaScript w używanej przeglądarce internetowej.

3. Zapoznać się z warunkami:

 

1
OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

 1. O dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną. Przede wszystkim wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”).

 

2
CELE NA KTÓRE MOŻE BYĆ PRZYZNAWANE DOFINANSOWANIE

 1. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:
  a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
  upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
  - kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
  - ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  - promocji Polonii i Polaków za granicą;
  b) rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;
  c) wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;
  d) wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  e) wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

 

3
PROCEDURA PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOFINANSOWANIA

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wniosek za pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej www.pfn.org.pl – zakładka „złóż wniosek”. Dołączając do niego niezbędne dokumenty zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu wniosków:
  a) w przypadku projektów filmowych należy dołączyć scenariusz lub treatement;
  b) w przypadku projektów wymagających zgód administracyjnych do wniosku należy dołączyć wymagane prawnie decyzje lub pozwolenia.
 2. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony  minimum 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.
 3. Formularz wnioskowy należy wypełnić w całości w języku polskim. Wszelkie dokumenty dołączone do wniosku muszą być sporządzone w języku polskim. 
 4. Wypełnienie formularza wnioskowego przez Wnioskodawcę nie jest jednoznaczne z udzieleniem dofinansowania.
 5. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany posiadać nie mniej 5 % wkładu własnego (finansowego) wartości projektu.
 6. Koszty administracyjne finansowane w ramach projektu nie mogą przekroczyć 15 % całkowitego kosztu projektu.
 7. W  ramach dofinansowania, nie mogą być finansowane diety zagranicznych i krajowych podróży służbowych.
 8. W ramach dofinansowania nie mogą być finansowane koszty poniesione przed wypłaceniem dofinansowania. W ramach dofinansowania nie mogą być finansowane koszty poniesione po zakończeniu trwania projektu zgodnie z harmonogramem.
 9. Błędne lub niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
 10. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w przypadku złożenia wniosku z pominięciem formularza wnioskowego na stronie www.pfn.org.pl.
 11. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość dostarczanych informacji.
 12. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszego regulaminu.
 13. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” w trakcie rozpatrywania wniosku może zwrócić się do Wnioskodawcy o przesłanie – drogą mailową - dodatkowych dokumentów lub informacji.
 14. Niedostarczenie dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.13,  w ciągu 10 dni będzie równoznaczne z odrzuceniem wniosku Wnioskodawcy.
 15. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dokłada wszelkich starań w celu sprawnego rozpatrzenia składanych wniosków. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” informuje Wnioskodawcę, o rozpatrzeniu jego wniosku, za pomocą poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” nie jest zobowiązana do przedstawienia uzasadnienia rozpatrzenia wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Wnioskodawcą w przyszłości, jeśli pojawi się możliwość realizacji projektu objętego wnioskiem.  
 16. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia raportu końcowego zgodnie z postanowieniami umowy dofinansowania.
 17. Niewykorzystaną kwotę dofinansowania Wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić nie później niż 14 dni po rozliczeniu projektu.
 18. W przypadku, jeżeli umowa dofinansowania (darowizny) nie zostanie podpisana przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu umowy przez Fundację, Fundacja może odmówić realizacji projektu objętego wnioskiem.