Złóż wniosek

grafika

Wnioskodawcy, którzy założyli konto w systemie wnioskowym przed 29.09.2020 r. proszeni są o zmianę hasła przy logowaniu się do systemu.

 

Co jest potrzebne, żeby złożyć wniosek:

 

1. Trzeba być zalogowanym, a nowi użytkownicy muszą się zarejestrować.

2. Mieć włączoną obsługę JavaScript w używanej przeglądarce internetowej.

3. Zapoznać się z warunkami:

 

1
OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

 1. O dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną. Przede wszystkim wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”).

 

2
CELE NA KTÓRE MOŻE BYĆ PRZYZNAWANE DOFINANSOWANIE

 1. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:
  a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
  upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
  - kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
  - ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  - promocji Polonii i Polaków za granicą;
  b) rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;
  c) wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;
  d) wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  e) wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

 

3
PROCEDURA PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOFINANSOWANIA

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wniosek za pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej www.pfn.org.pl – zakładka „złóż wniosek”. Dołączając do niego niezbędne dokumenty zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu wniosków:
  a) w przypadku projektów filmowych należy dołączyć scenariusz lub treatement;
  b) w przypadku projektów wymagających zgód administracyjnych do wniosku należy dołączyć wymagane prawnie decyzje lub pozwolenia.
 2. Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony  minimum 6 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.
 3. Formularz wnioskowy należy wypełnić w całości w języku polskim. Wszelkie dokumenty dołączone do wniosku muszą być sporządzone w języku polskim. 
 4. Wypełnienie formularza wnioskowego przez Wnioskodawcę nie jest jednoznaczne z udzieleniem dofinansowania.
 5. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest posiadać: 
  a) nie mniej niż 5% wkład własny (finansowy) wartości projektu netto, w przypadku podmiotu będącego płatnikiem VAT;
  b) nie mniej niż 5% wkład własny (finansowy) wartości projektu brutto, w przypadku podmiotu niebędącego płatnikiem VAT.
 6. Koszty administracyjne finansowane w ramach projektu nie mogą przekroczyć 15 % całkowitego kosztu projektu.
 7. W  ramach dofinansowania, nie mogą być finansowane diety zagranicznych i krajowych podróży służbowych.
 8. W ramach dofinansowania nie mogą być finansowane koszty poniesione przed wypłaceniem dofinansowania. W ramach dofinansowania nie mogą być finansowane koszty poniesione po zakończeniu trwania projektu zgodnie z harmonogramem.
 9. Błędne lub niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
 10. Maksymalny czas wypełniania wniosku wynosi 3 miesiące. Po tym okresie wniosek zostanie automatycznie zablokowany.
 11. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia w przypadku złożenia wniosku z pominięciem formularza wnioskowego na stronie www.pfn.org.pl.
 12. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość dostarczanych informacji.
 13. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszego regulaminu.
 14. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” w trakcie rozpatrywania wniosku może zwrócić się do Wnioskodawcy o przesłanie – drogą mailową - dodatkowych dokumentów lub informacji.
 15. Niedostarczenie dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.13,  w ciągu 10 dni będzie równoznaczne z odrzuceniem wniosku Wnioskodawcy.
 16. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dokłada wszelkich starań w celu sprawnego rozpatrzenia składanych wniosków. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” informuje Wnioskodawcę, o rozpatrzeniu jego wniosku, za pomocą poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie. Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” nie jest zobowiązana do przedstawienia uzasadnienia rozpatrzenia wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Wnioskodawcą w przyszłości, jeśli pojawi się możliwość realizacji projektu objętego wnioskiem.
 17. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca zobowiązany  jest  do otwarcia subkonta dedykowanego wyłącznie na środki finansowe, które będą przekazane przez Fundację „Polska Fundacja Narodowa” na podstawie umowy dofinansowania (darowizny).
 18. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia raportu końcowego zgodnie z postanowieniami umowy dofinansowania.
 19. Niewykorzystaną kwotę dofinansowania Wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić nie później niż 14 dni po rozliczeniu projektu.
 20. W przypadku, jeżeli umowa dofinansowania (darowizny) nie zostanie podpisana przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu umowy przez Fundację, Fundacja może odmówić realizacji projektu objętego wnioskiem.