Komunikat

27

lutego 2024 r.

W dniu 21 lutego 2024 r. o godzinie 22:40 na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (https://www.gov.pl/web/kultura/zmiany-w-polskiej-fundacji-narodowej) pojawił się komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z „raportem”.

PFN jest zmuszona do sprostowania treści nie odpowiadających prawdzie.

  1. Na skutek zmian statutu PFN z 2023 r. rząd nie mógł zostać pozbawiony możliwości nadzoru nad działalnością Polskiej Fundacji Narodowej bowiem nigdy takiej kompetencji nie posiadał. Polska Fundacja Narodowa, nie była i nie jest podmiotem czy też organem publicznym, a tym bardziej nie była podległa organizacyjnie czy prawnie rządowi albowiem PFN jest fundacją utworzoną na podstawie art. 12 Konstytucji RP z woli fundatorów - spółek prawa handlowego. Kompetencja nadzorcza Ministra Kultury w żaden sposób nie została ograniczona i wynika wprost z norm ustawy o fundacjach. Kwestia odwoływania czy powoływania członków organów Fundacji nie mieści się w uprawnieniach nadzorczych Ministra Kultury. Odrębność osoby prawnej jest wzmocniona obecnie - co było wielokrotnym zarzutem kierowanym do PFN, jako podmiotu nie wykonującego funkcji publicznych i nie gospodarującego środkami publicznymi a jedynie środkami statutowymi jako podmiot obdarowany.
  2. Siedem lat działalności fundacji dobitnie udowodniło, że za jej powstaniem nie stały lobbystyczne, tudzież polityczne motywacje i jakby pomysłodawcą były osoby wskazane w przedmiotowym raporcie. Fundacja bowiem powstała z inicjatywy Fundatorów - Spółek wskazanych w akcie fundacyjnym i w celach wyraźnie opisanych w statucie, w szczególności w celu promocji i ochrony wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki. Większość fundatorów sprawowała kontrolę nad fundacją powołując do Rady swoich członków. Zarzuty personalne kierowane do osób sprawujących funkcje w organach Fundacji są sprzeczne z wolnościami wyrażonymi w art. 31 ust. 2 i noszą znamiona dyskryminacji wyrażonej w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.
  3. Żadne zmiany kadrowe w organach PFN nie miały wpływu na przejrzystość jej finansowania jak i celów statutowych - a tym bardziej nie powodowały braku tej przejrzystości. Przeciwnie - wszystkie projekty były realizowane przez Fundację zgodnie z przepisami prawa i statutem, zaś wszelkie informacje o projektach i działalności PFN, zgodnie z obowiązującymi przepisami, były podawane do publicznej wiadomości poprzez publikowanie sprawozdań z działalności także na stronie internetowej Fundacji. Do formuły szczegółowych sprawozdań z działalności żaden organ w tym Minister Kultury czy też Prezydent m.st. Warszawy (także organ sprawujący nadzór nad PFN) do chwili obecnej nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. Nie jest zatem prawdą, że Minister nie posiada szczegółowych dokumentów skoro ustawa narzuca ich zakres. Z tego zaś wypływa wniosek, że Minister sprawował należyty nadzór nad tą fundacją, jak i wieloma innymi.
  4. Kwestia kontroli NIK została wyjaśniona już przez niezawisły sąd, który stwierdził kategorycznie, że PFN nie odmówiła tudzież utrudniała kontroli dostarczając tysiące dokumentów, zaś wątpliwości związane z możliwością realizacji kontroli przez wadliwie ustanowionych kontrolerów stwarza usprawiedliwione poczucie braku legalności działań po stronie NIK.  Sprawa sporu o kontrolę jest prawomocnie osądzona.
  5. Nie jest prawdą, jakoby PFN lub jej Zarząd uczestniczył w próbie wprowadzenia kontrowersyjnych zapisów w ustawie o IPN, albowiem tak Fundacja jak i Członkowie jej Zarządu nie uczestniczyli w procesach legislacyjnych jakichkolwiek aktów prawnych, w szczególności ustawy o IPN jak i nie uczestniczyli w pracach nad projektami jakichkolwiek aktów prawnych.

Nadto Polska Fundacja Narodowa podkreśla, że do dnia dzisiejszego (26.02.2024 r.) nie otrzymała żadnych oświadczeń woli od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odwołania jakichkolwiek członków organów PFN, w szczególności zaś Rady.

Jednocześnie PFN informuje, iż w związku z wyrażeniem w formule anonsu swoistego votum nieufności do organów Fundacji rezygnację ze swoich funkcji złożyli wszyscy Członkowie Zarządu.

 

/-/ z up. Zarządu - Polska Fundacja Narodowa