SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WNIOSKODAWCY PROJEKTÓW

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” z siedzibą w Warszawie (00-124), przy Alei Jana Pawła II nr 12, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000655791, numer NIP: 5252691880, numer REGON: 366198872.

Dane do kontaktu: e-mail: daneosobowe@pfn.org.pl

W jakich celach przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jest to podstawa prawna wynikająca z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pana/Pani dane przetwarzać będziemy w celu:

  • Analizy możliwości zawarcia umowy finansowania zgłoszonego projektu lub podjęcia współpracy w zakresie realizacji zgłoszonego projektu.

Dane osobowe są przetwarzane w powyższych celach przez Administratora przez okres umożliwiający podjęcie współpracy, czas wynikający z przepisów prawa w obszarze księgowości lub czas wynikający z ochrony przed roszczeniami, ale nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Pana/Pani dane są także przetwarzane ze względu na tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Jest to podstawa prawna określona w 6 ust. 1 lit f). Cele, o których mowa dotyczą w szczególności:

  • zapewnienie komunikacji wewnątrz Fundacji.

Dane osobowe wykorzystywane w powyższych celach są przetwarzane przez Administratora przez okres umożliwiający podjęcie współpracy lub czas wynikający z ochrony przed roszczeniami.

Kto oprócz Administratora może mieć dostęp do Pana/Pani danych osobowych?

Dane osobowe wnioskodawców projektów mogą zostać przekazane innym podmiotom, z którymi współpracuje Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” lub organizacjom do tego uprawnionym. W szczególności może dotyczyć to dostawców systemów informatycznych, kancelarii prawnych, firm doradczych i audytowych.

Jakie prawa przysługują osobom zgłaszającym projekty Fundacji?

Jako osoba zgłaszająca projekt posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach przewidzianych prawem oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Czy trzeba podawać swoje dane osobowe?

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie jest zgodą dobrowolną umożliwiającą realizację przez Administratora celów przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Nie podanie wymaganych danych oznaczać będzie brak możliwości udzielenia finansowania lub podjęcia współpracy z Fundacją.